Phaùt taâm boà ñeà
Nhaát höôùng chuyeân nieäm

tinhkhongphapsu.vn

BA BẬC, CHÍN PHẨM, BỐN CÕI VÃNG SANH THẾ GIỚI TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC