Phaùt Boà Ñeà taâm
nhaát höôùng chuyeân nieäm

tinhkhongphapsu.vn

PHÁP NGỮ CỦA PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG

Thế giới cực lạc không có khuyết điểm

Thế giới cực lạc không có khuyết điểm

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

Giáo dục trước hết là giáo dục gia đình

Giáo dục trước hết là giáo dục gia đình

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

Vạn người tu vạn người vãng sanh

Vạn người tu vạn người vãng sanh

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

CĂN BẢN LÀ GÌ VẬY? CĂN BẢN LÀ TÂM

CĂN BẢN LÀ GÌ VẬY? CĂN BẢN LÀ TÂM

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

Chúng sinh tự mình giác ngộ tự mình độ mình

Chúng sinh tự mình giác ngộ tự mình độ mình

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

Đây là đại bố thí

Đây là đại bố thí

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

Những danh xưng này không phải thần tiên

Những danh xưng này không phải thần tiên

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

TOÀN BỘ TINH TUÝ PHẬT PHÁP Ở TRONG ĐÓ CẢ

TOÀN BỘ TINH TUÝ PHẬT PHÁP Ở TRONG ĐÓ CẢ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

SINH THIÊN LÀ DO ĐẠO LÝ NÀY MÀ ĐƯỢC SINH

SINH THIÊN LÀ DO ĐẠO LÝ NÀY MÀ ĐƯỢC SINH

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

Đi qua một rừng hoa mà chẳng động lá nào

Đi qua một rừng hoa mà chẳng động lá nào

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

TƯỚNG TUỲ TÂM CHUYỂN, CẢNH TUỲ TÂM CHUYỂN

TƯỚNG TUỲ TÂM CHUYỂN, CẢNH TUỲ TÂM CHUYỂN

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

Chân thật làm được vô tổn não tâm

Chân thật làm được vô tổn não tâm

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không