Phaùt taâm boà ñeà
Nhaát höôùng chuyeân nieäm

tinhkhongphapsu.vn

BẠN NHẤT ĐỊNH PHẢI QUY Y THEO GIÁC CHÁNH TỊNH CỦA TỰ TÁNH ĐỂ MÀ TU HÀNH

ĐÂU NGỜ TỰ TÁNH VỐN CÓ ĐẦY ĐỦ

ĐÂU NGỜ TỰ TÁNH VỐN CÓ ĐẦY ĐỦ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TẠI VÌ SAO? TỪ TỰ TÁNH BIẾN HIỆN RA!

TẠI VÌ SAO? TỪ TỰ TÁNH BIẾN HIỆN RA!

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không