Phaùt taâm boà ñeà
Nhaát höôùng chuyeân nieäm

tinhkhongphapsu.vn

BẠN NHẤT ĐỊNH PHẢI QUY Y THEO GIÁC CHÁNH TỊNH CỦA TỰ TÁNH ĐỂ MÀ TU HÀNH

QUY Y TĂNG LÀ TỊNH MÀ KHÔNG NHIỄM

QUY Y TĂNG LÀ TỊNH MÀ KHÔNG NHIỄM

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TRÍ LÀ TRÍ TUỆ BÁT NHÃ VỐN CÓ TRONG TỰ TÁNH

TRÍ LÀ TRÍ TUỆ BÁT NHÃ VỐN CÓ TRONG TỰ TÁNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CHÚNG TA TU HÀNH LÀ TU GÌ? CHÍNH LÀ GIÁC CHÁNH TỊNH

CHÚNG TA TU HÀNH LÀ TU GÌ? CHÍNH LÀ GIÁC CHÁNH TỊNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TỰ TÁNH CHÍNH LÀ NHẤT TÂM

TỰ TÁNH CHÍNH LÀ NHẤT TÂM

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TỰ TÁNH THANH TỊNH VIÊN MINH THỂ LIỀN XUẤT HIỆN RA

TỰ TÁNH THANH TỊNH VIÊN MINH THỂ LIỀN XUẤT HIỆN RA

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CỨU CÁNH BỈ NGẠN LÀ NIỆM NIỆM TƯƠNG ỨNG TỰ TÁNH

CỨU CÁNH BỈ NGẠN LÀ NIỆM NIỆM TƯƠNG ỨNG TỰ TÁNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ĐỨC HẠNH VIÊN MÃN LÀ TRONG TỰ TÁNH VỐN ĐẦY ĐỦ

ĐỨC HẠNH VIÊN MÃN LÀ TRONG TỰ TÁNH VỐN ĐẦY ĐỦ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TỰ TÁNH LÀ THẬT SỰ VIÊN MÃN

TỰ TÁNH LÀ THẬT SỰ VIÊN MÃN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

GIÁC MÀ CHẲNG MÊ, PHÁ MÊ KHAI NGỘ

GIÁC MÀ CHẲNG MÊ, PHÁ MÊ KHAI NGỘ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

VẠN PHÁP TỪ ĐÂU ĐẾN? TỰ TÁNH BIẾN HIỆN RA

VẠN PHÁP TỪ ĐÂU ĐẾN? TỰ TÁNH BIẾN HIỆN RA

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không