Phaùt taâm boà ñeà
Nhaát höôùng chuyeân nieäm

tinhkhongphapsu.vn

BỘ SỬ TRUYỆN

TẬP CỔ KIM PHẬT ĐẠO LUẬN HÀNH

TẬP CỔ KIM PHẬT ĐẠO LUẬN HÀNH

Giảng giải: Pháp Sư Họ Thích, Đời Đường

Số bài: 8
PHẬT THUYẾT TẬP KINH MỘT TRĂM TRUYỆN NHÂN DUYÊN

PHẬT THUYẾT TẬP KINH MỘT TRĂM TRUYỆN NHÂN DUYÊN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Chi Khiêm, Đời Ngô

Số bài: 10
CHÚNG KINH TUYỂN TẠP THÍ DỤ

CHÚNG KINH TUYỂN TẠP THÍ DỤ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần

Số bài: 8
CẢNH ĐỨC TRUYỀN ĐĂNG LỤC

CẢNH ĐỨC TRUYỀN ĐĂNG LỤC

Hán dịch: Sa Môn Đạo Nguyên, Đời Tống

Số bài: 125
LỤC ĐỘ TẬP KINH

LỤC ĐỘ TẬP KINH

Giảng giải: Tam Tạng Pháp Sư Huệ Tâm

Số bài: 2
VÃNG SANH TỊNH ĐỘ CẢM HIỆN ĐIỀM LÀNH

VÃNG SANH TỊNH ĐỘ CẢM HIỆN ĐIỀM LÀNH

Giảng giải: Sa Môn Thích Trạm Nhiên, Đời Đường

Số bài: 3