Phaùt Boà Ñeà taâm
nhaát höôùng chuyeân nieäm

tinhkhongphapsu.vn

PHÁP NGỮ NGẮN CỦA PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG

TRONG MƯỜI PHÚT QUÝ VỊ XEM CÓ BAO NHIÊU Ý NIỆM?

TRONG MƯỜI PHÚT QUÝ VỊ XEM CÓ BAO NHIÊU Ý NIỆM?

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

RẤT NHIỀU NGƯỜI KHÔNG HIỂU, NÓI PHẬT GIÁO LÀ MÊ

RẤT NHIỀU NGƯỜI KHÔNG HIỂU, NÓI PHẬT GIÁO LÀ MÊ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không