Phaùt taâm boà ñeà
Nhaát höôùng chuyeân nieäm

tinhkhongphapsu.vn

✯ CÁC ĐỒNG TU PHÁT TÂM XUẤT GIA PHẢI SUY NGHĨ KỸ LƯỠNG