Phaùt taâm boà ñeà
Nhaát höôùng chuyeân nieäm

tinhkhongphapsu.vn

CAO TĂNG TRUYỆN

CAO TĂNG TRUYỆN - PHẦN MỘT - NGÀI NHIẾP MA ĐẰNG

CAO TĂNG TRUYỆN - PHẦN MỘT - NGÀI NHIẾP MA ĐẰNG

Hán dịch: Sa Môn Thích Tuệ Kiểu, Đời Lương

CAO TĂNG TRUYỆN - PHẦN HAI - NGÀI TRÚC PHÁP LAN

CAO TĂNG TRUYỆN - PHẦN HAI - NGÀI TRÚC PHÁP LAN

Hán dịch: Sa Môn Thích Tuệ Kiểu, Đời Lương

CAO TĂNG TRUYỆN - PHẦN BA - NGÀI AN THANH

CAO TĂNG TRUYỆN - PHẦN BA - NGÀI AN THANH

Hán dịch: Sa Môn Thích Tuệ Kiểu, Đời Lương

CAO TĂNG TRUYỆN - PHẦN BỐN - NGÀI CHI LÂU CA SẤM

CAO TĂNG TRUYỆN - PHẦN BỐN - NGÀI CHI LÂU CA SẤM

Hán dịch: Sa Môn Thích Tuệ Kiểu, Đời Lương

CAO TĂNG TRUYỆN - PHẦN NĂM - NGÀI ĐÀM KHA CA LA

CAO TĂNG TRUYỆN - PHẦN NĂM - NGÀI ĐÀM KHA CA LA

Hán dịch: Sa Môn Thích Tuệ Kiểu, Đời Lương

CAO TĂNG TRUYỆN - PHẦN SÁU - NGÀI KHƯƠNG TĂNG HỘI

CAO TĂNG TRUYỆN - PHẦN SÁU - NGÀI KHƯƠNG TĂNG HỘI

Hán dịch: Sa Môn Thích Tuệ Kiểu, Đời Lương

CAO TĂNG TRUYỆN - PHẦN BẢY - NGÀI DUY KÌ NAN

CAO TĂNG TRUYỆN - PHẦN BẢY - NGÀI DUY KÌ NAN

Hán dịch: Sa Môn Thích Tuệ Kiểu, Đời Lương

CAO TĂNG TRUYỆN - PHẦN TÁM - NGÀI TRÚC ĐÀM MA LA SÁT

CAO TĂNG TRUYỆN - PHẦN TÁM - NGÀI TRÚC ĐÀM MA LA SÁT

Hán dịch: Sa Môn Thích Tuệ Kiểu, Đời Lương

CAO TĂNG TRUYỆN - PHẦN CHÍN - NGÀI BẠCH VIỄN

CAO TĂNG TRUYỆN - PHẦN CHÍN - NGÀI BẠCH VIỄN

Hán dịch: Sa Môn Thích Tuệ Kiểu, Đời Lương

CAO TĂNG TRUYỆN - PHẦN MƯỜI - NGÀI BẠCH THI LỢI MẬT ĐA LA

CAO TĂNG TRUYỆN - PHẦN MƯỜI - NGÀI BẠCH THI LỢI MẬT ĐA LA

Hán dịch: Sa Môn Thích Tuệ Kiểu, Đời Lương

CAO TĂNG TRUYỆN - PHẦN MƯỜI MỘT - NGÀI TĂNG GIÀ BẠT TRỪNG

CAO TĂNG TRUYỆN - PHẦN MƯỜI MỘT - NGÀI TĂNG GIÀ BẠT TRỪNG

Hán dịch: Sa Môn Thích Tuệ Kiểu, Đời Lương

CAO TĂNG TRUYỆN - PHẦN MƯỜI HAI - NGÀI ĐÀM MA NAN ĐỀ

CAO TĂNG TRUYỆN - PHẦN MƯỜI HAI - NGÀI ĐÀM MA NAN ĐỀ

Hán dịch: Sa Môn Thích Tuệ Kiểu, Đời Lương

CAO TĂNG TRUYỆN - PHẦN MƯỜI BA - NGÀI TĂNG GIÀ ĐỀ BÀ

CAO TĂNG TRUYỆN - PHẦN MƯỜI BA - NGÀI TĂNG GIÀ ĐỀ BÀ

Hán dịch: Sa Môn Thích Tuệ Kiểu, Đời Lương

CAO TĂNG TRUYỆN - PHẦN MƯỜI BỐN - NGÀI TRÚC PHẬT NIỆM

CAO TĂNG TRUYỆN - PHẦN MƯỜI BỐN - NGÀI TRÚC PHẬT NIỆM

Hán dịch: Sa Môn Thích Tuệ Kiểu, Đời Lương

CAO TĂNG TRUYỆN - PHẦN MƯỜI NĂM - NGÀI ĐÀM MA DA XÁ

CAO TĂNG TRUYỆN - PHẦN MƯỜI NĂM - NGÀI ĐÀM MA DA XÁ

Hán dịch: Sa Môn Thích Tuệ Kiểu, Đời Lương

CAO TĂNG TRUYỆN - PHẦN MƯỜI SÁU - NGÀI CƯU MA LA THẬP

CAO TĂNG TRUYỆN - PHẦN MƯỜI SÁU - NGÀI CƯU MA LA THẬP

Hán dịch: Sa Môn Thích Tuệ Kiểu, Đời Lương

CAO TĂNG TRUYỆN - PHẦN MƯỜI BẢY - NGÀI PHẤT NHÃ ĐA LA

CAO TĂNG TRUYỆN - PHẦN MƯỜI BẢY - NGÀI PHẤT NHÃ ĐA LA

Hán dịch: Sa Môn Thích Tuệ Kiểu, Đời Lương

CAO TĂNG TRUYỆN - PHẦN MƯỜI TÁM - NGÀI ĐÀM MA LƯU CHI

CAO TĂNG TRUYỆN - PHẦN MƯỜI TÁM - NGÀI ĐÀM MA LƯU CHI

Hán dịch: Sa Môn Thích Tuệ Kiểu, Đời Lương

CAO TĂNG TRUYỆN - PHẦN MƯỜI CHÍN - NGÀI TỲ MA LA XOA

CAO TĂNG TRUYỆN - PHẦN MƯỜI CHÍN - NGÀI TỲ MA LA XOA

Hán dịch: Sa Môn Thích Tuệ Kiểu, Đời Lương

CAO TĂNG TRUYỆN - PHẦN HAI MƯƠI - NGÀI PHẬT ĐÀ DA XÁ

CAO TĂNG TRUYỆN - PHẦN HAI MƯƠI - NGÀI PHẬT ĐÀ DA XÁ

Hán dịch: Sa Môn Thích Tuệ Kiểu, Đời Lương