Phaùt taâm boà ñeà
Nhaát höôùng chuyeân nieäm

tinhkhongphapsu.vn

❁ CHÚNG TA NIỆM PHẬT CHÍNH LÀ PHƯỚC HUỆ SONG TU

❁ CHÚNG TA NIỆM PHẬT CHÍNH LÀ PHƯỚC HUỆ SONG TU