Phaùt taâm boà ñeà
Nhaát höôùng chuyeân nieäm

tinhkhongphapsu.vn

❁ CHÚNG TA TIN PHẬT A DI ĐÀ THÌ CHƯ PHẬT LIỀN ĐẾN CỨU

❁ TA KHÔNG TIN MÌNH, TIN PHẬT CŨNG VÔ ÍCH

❁ TA KHÔNG TIN MÌNH, TIN PHẬT CŨNG VÔ ÍCH

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❁ NGƯỜI CHẲNG TIN PHẬT SẼ CHẲNG BƯỚC VÀO

❁ NGƯỜI CHẲNG TIN PHẬT SẼ CHẲNG BƯỚC VÀO

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❁ TÍN TÂM DAO ĐỘNG KHÔNG THỂ VÃNG SANH

❁ TÍN TÂM DAO ĐỘNG KHÔNG THỂ VÃNG SANH

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

Số bài: 2
❁ SANH KHỞI TÍN TÂM RỒI THÌ PHẢI PHÁT NGUYỆN

❁ SANH KHỞI TÍN TÂM RỒI THÌ PHẢI PHÁT NGUYỆN

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không