Phaùt taâm boà ñeà
Nhaát höôùng chuyeân nieäm

tinhkhongphapsu.vn

❁ THIỆN CĂN, PHƯỚC ĐỨC CHẤP TRÌ DANH HIỆU THẬT RẤT LỚN

❁ VÌ BẢN THÂN TU PHƯỚC, TU HUỆ

❁ VÌ BẢN THÂN TU PHƯỚC, TU HUỆ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không