Phaùt taâm boà ñeà
Nhaát höôùng chuyeân nieäm

tinhkhongphapsu.vn

❁ THIỆN CĂN, PHƯỚC ĐỨC CHẤP TRÌ DANH HIỆU THẬT RẤT LỚN

❁ CHÚNG TA NIỆM PHẬT CHÍNH LÀ PHƯỚC HUỆ SONG TU

❁ CHÚNG TA NIỆM PHẬT CHÍNH LÀ PHƯỚC HUỆ SONG TU

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❁ TÍCH CÔNG NHƯ THẾ NÀO? LUỸ ĐỨC RA LÀM SAO?

❁ TÍCH CÔNG NHƯ THẾ NÀO? LUỸ ĐỨC RA LÀM SAO?

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❁ CÚNG DƯỜNG PHẬT LÀ PHƯỚC HUỆ SONG TU

❁ CÚNG DƯỜNG PHẬT LÀ PHƯỚC HUỆ SONG TU

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❁ TU PHƯỚC VÀ TU HUỆ

❁ TU PHƯỚC VÀ TU HUỆ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không