Phaùt taâm boà ñeà
Nhaát höôùng chuyeân nieäm

tinhkhongphapsu.vn

✯ CÚNG DƯỜNG NGƯỜI XUẤT GIA LÀ TU PHƯỚC, PHƯỚC CŨNG SẼ BIẾN THÀNH HOẠ