Phaùt taâm boà ñeà
Nhaát höôùng chuyeân nieäm

tinhkhongphapsu.vn

❁ CÚNG DƯỜNG PHẬT LÀ PHƯỚC HUỆ SONG TU

❁ CÚNG DƯỜNG PHẬT LÀ PHƯỚC HUỆ SONG TU