Phaùt taâm boà ñeà
Nhaát höôùng chuyeân nieäm

tinhkhongphapsu.vn

✯ ĐẠI SƯ ẤN QUANG CẢ ĐỜI CHẲNG XÂY ĐẠO TRÀNG, CHẲNG NHẬN ĐỆ TỬ XUẤT GIA, CHẲNG TRUYỀN GIỚI