Phaùt taâm boà ñeà
Nhaát höôùng chuyeân nieäm

tinhkhongphapsu.vn

ĐẠI SƯ THẬT HIỀN * LIÊN TÔNG THẬP NHẤT TỔ

ĐẠI SƯ THẬT HIỀN

LIÊN TÔNG THẬP NHẤT TỔ

Kết tập: Đệ tử Đại Sư Thật Hiền
 

Thật Hiền Ðại Sư, tự Tư Tề, hiệu Tỉnh Am, người đời Thanh, con nhà họ Thời ở Thường Thục. 

Từ thuở bé Ngài không ăn cá thịt.

Sau khi xuất gia, tham cứu câu niệm Phật là ai?

Ðược tỏ ngộ, và nói: Tôi đã tỉnh giấc mơ.

Kế tiếp, Ðại Sư đóng cửa thất ba năm ở Chùa Chân Tịch, ngày duyệt ba Tạng Kinh, đêm chuyên trì Phật hiệu. Mãn thất, Ngài đến Mậu Sơn lễ Xá Lợi ở Tháp A Dục Vương. Nhằm ngày Phật Niết Bàn, Ðại Sư họp nhiều hàng đạo tục sắm lễ cúng dường, rồi đốt ngón tay trước Phật, phát bốn mươi tám điều đại nguyện.

Lúc ấy cảm Xá Lợi phóng ánh sáng rực rỡ. Ðại Sư làm Bài Văn Khuyên Phát Tâm Bồ Ðề để khuyến khích tứ chúng, nhiều người đọc đều rơi lệ, phụ ký nơi đoạn sau.

Lúc lớn tuổi, Ngài về Trụ Trì Chùa Tiên Lâm tại Hàng Châu. Năm Ung Chánh thứ bảy, Ðại Sư lập Liên Xã, làm văn phát thệ giữa đại chúng, lấy trọn đời tinh tấn tu tịnh nghiệp làm kỳ hạn. Ngài chia nhật khóa làm hai mươi phần, mười phần trì danh, chín phần quán tưởng, một phần lễ sám.

Có nhà tu Thiền hỏi về chỉ thú niệm Phật, Ðại Sư dùng lời kệ khai thị rằng:

Một câu A Di Ðà 

Là việc đầu công án

Không thương lượng chi khác 

Thẳng ngay liền quyết đoán, 

Ví như đống lửa lớn 

Nhảy vào liền cháy tan 

Lại như gươm Thái A 

Xông vào liền dứt đoạn 

Sáu chữ gồm nhiếp thâu 

Tám muôn tư pháp tạng 

Một câu giải quyết xong 

Ngày bảy trăm công án 

Mặc ai không thích nghe 

Ta tự tâm tâm niệm 

Xin bất tất nhiều lời 

Gắng một lòng không loạn!

Niên hiệu Ung Chính thứ hai, ngày mùng tám tháng chạp, Ðại Sư bảo chúng rằng: Tháng Tư sang năm ta sẽ đi xa. Rồi đóng cửa thất, mỗi ngày niệm Phật mười muôn câu.

Sang năm, ngày mười hai tháng bốn, Ðại Sư bảo môn đồ rằng: Từ đầu tháng đến nay, ta đã hai phen thấy Tây Phương Tam Thánh, chắc là đến lúc vãng sanh. Nói xong, liền làm kệ giã từ đại chúng. Qua hôm sau, Ðại Sư không ăn uống, cứ nhắm mắt ngồi thẳng.

Ðến canh năm tắm rửa thay y áo. Bữa ấy tức là ngày mười bốn, gần giờ ngọ, Ðại Sư lại nhắm mắt day về Tây ngồi yên lặng. Hàng đạo tục các nơi nghe tin hội về đông như chợ.

Ðại Sư bỗng mở mắt nói: Tôi về Cực Lạc không bao lâu sẽ trở lại. Thoát ly sống chết là việc lớn, mỗi người nên cố gắng thanh tịnh niệm Phật. Dặn dò xong, chắp tay xướng hồng danh Phật rồi thị tịch. Thọ được bốn chín tuổi.

*