Phaùt taâm boà ñeà
Nhaát höôùng chuyeân nieäm

tinhkhongphapsu.vn

ĐẠI TỐNG TĂNG SỬ LƯỢC

ĐẠI TỐNG TĂNG SỬ LƯỢC - PHẦN MỘT - NIÊN ĐẠI PHẬT GIÁNG SINH

ĐẠI TỐNG TĂNG SỬ LƯỢC - PHẦN MỘT - NIÊN ĐẠI PHẬT GIÁNG SINH

Giảng giải: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Tán Ninh

ĐẠI TỐNG TĂNG SỬ LƯỢC - PHẦN BỐN - DỰNG LẬP GIÀ LAM

ĐẠI TỐNG TĂNG SỬ LƯỢC - PHẦN BỐN - DỰNG LẬP GIÀ LAM

Giảng giải: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Tán Ninh

ĐẠI TỐNG TĂNG SỬ LƯỢC - PHẦN NĂM - DỊCH KINH

ĐẠI TỐNG TĂNG SỬ LƯỢC - PHẦN NĂM - DỊCH KINH

Giảng giải: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Tán Ninh

ĐẠI TỐNG TĂNG SỬ LƯỢC - PHẦN SÁU - DỊCH LUẬT

ĐẠI TỐNG TĂNG SỬ LƯỢC - PHẦN SÁU - DỊCH LUẬT

Giảng giải: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Tán Ninh

ĐẠI TỐNG TĂNG SỬ LƯỢC - PHẦN BẢY - DỊCH LUẬN

ĐẠI TỐNG TĂNG SỬ LƯỢC - PHẦN BẢY - DỊCH LUẬN

Giảng giải: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Tán Ninh

ĐẠI TỐNG TĂNG SỬ LƯỢC - PHẦN CHÍN - CÁCH THỨC TRANG PHỤC

ĐẠI TỐNG TĂNG SỬ LƯỢC - PHẦN CHÍN - CÁCH THỨC TRANG PHỤC

Giảng giải: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Tán Ninh

ĐẠI TỐNG TĂNG SỬ LƯỢC - PHẦN MƯỜI - LẬP ĐÀN ĐẮC GIỚI

ĐẠI TỐNG TĂNG SỬ LƯỢC - PHẦN MƯỜI - LẬP ĐÀN ĐẮC GIỚI

Giảng giải: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Tán Ninh

ĐẠI TỐNG TĂNG SỬ LƯỢC - PHẦN MƯỜI MỘT - LÝ DO NI ĐẮC GIỚI

ĐẠI TỐNG TĂNG SỬ LƯỢC - PHẦN MƯỜI MỘT - LÝ DO NI ĐẮC GIỚI

Giảng giải: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Tán Ninh

ĐẠI TỐNG TĂNG SỬ LƯỢC - PHẦN MƯỜI HAI - PHÁP THỌ TRAI SÁM

ĐẠI TỐNG TĂNG SỬ LƯỢC - PHẦN MƯỜI HAI - PHÁP THỌ TRAI SÁM

Giảng giải: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Tán Ninh

ĐẠI TỐNG TĂNG SỬ LƯỢC - PHẦN MƯỜI BỐN - CHÚ THÍCH KINH

ĐẠI TỐNG TĂNG SỬ LƯỢC - PHẦN MƯỜI BỐN - CHÚ THÍCH KINH

Giảng giải: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Tán Ninh

ĐẠI TỐNG TĂNG SỬ LƯỢC - PHẦN MƯỜI NĂM - TĂNG GIẢNG KINH

ĐẠI TỐNG TĂNG SỬ LƯỢC - PHẦN MƯỜI NĂM - TĂNG GIẢNG KINH

Giảng giải: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Tán Ninh

ĐẠI TỐNG TĂNG SỬ LƯỢC - PHẦN MƯỜI SÁU - NI GIẢNG KINH

ĐẠI TỐNG TĂNG SỬ LƯỢC - PHẦN MƯỜI SÁU - NI GIẢNG KINH

Giảng giải: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Tán Ninh

ĐẠI TỐNG TĂNG SỬ LƯỢC - PHẦN MƯỜI BẢY - TẠO SỚ KHOA KINH

ĐẠI TỐNG TĂNG SỬ LƯỢC - PHẦN MƯỜI BẢY - TẠO SỚ KHOA KINH

Giảng giải: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Tán Ninh

ĐẠI TỐNG TĂNG SỬ LƯỢC - PHẦN MƯỜI TÁM - GIẢI LUẬT

ĐẠI TỐNG TĂNG SỬ LƯỢC - PHẦN MƯỜI TÁM - GIẢI LUẬT

Giảng giải: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Tán Ninh

ĐẠI TỐNG TĂNG SỬ LƯỢC - PHẦN MƯỜI CHÍN - GIẢI LUẬN

ĐẠI TỐNG TĂNG SỬ LƯỢC - PHẦN MƯỜI CHÍN - GIẢI LUẬN

Giảng giải: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Tán Ninh

ĐẠI TỐNG TĂNG SỬ LƯỢC - PHẦN HAI MƯƠI - ĐÔ GIẢNG

ĐẠI TỐNG TĂNG SỬ LƯỢC - PHẦN HAI MƯƠI - ĐÔ GIẢNG

Giảng giải: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Tán Ninh