Phaùt taâm boà ñeà
Nhaát höôùng chuyeân nieäm

tinhkhongphapsu.vn

❁ ĐẠO PHẬT TU PHƯỚC TÍCH ĐỨC CHÍNH LÀ SÁU ĐỀ MỤC TU HÀNH CỦA BỒ TÁT

❁ ĐẠO PHẬT TU PHƯỚC TÍCH ĐỨC CHÍNH LÀ SÁU ĐỀ MỤC TU HÀNH CỦA BỒ TÁT