Phaùt taâm boà ñeà
Nhaát höôùng chuyeân nieäm

tinhkhongphapsu.vn

DI LẶC KINH DU Ý

DI LẶC KINH DU Ý - PHẦN MỘT - MỤC LỤC

DI LẶC KINH DU Ý - PHẦN MỘT - MỤC LỤC

Giảng giải: Đại Sư Cát Tạng, Đời Tùy

DI LẶC KINH DU Ý - PHẦN HAI - TỰA VƯƠNG

DI LẶC KINH DU Ý - PHẦN HAI - TỰA VƯƠNG

Giảng giải: Đại Sư Cát Tạng, Đời Tùy

DI LẶC KINH DU Ý - PHẦN BA - GIẢI THÍCH TÊN KINH

DI LẶC KINH DU Ý - PHẦN BA - GIẢI THÍCH TÊN KINH

Giảng giải: Đại Sư Cát Tạng, Đời Tùy

DI LẶC KINH DU Ý - PHẦN BỐN - LUẬN VỀ TÔNG THỂ CỦA KINH

DI LẶC KINH DU Ý - PHẦN BỐN - LUẬN VỀ TÔNG THỂ CỦA KINH

Giảng giải: Đại Sư Cát Tạng, Đời Tùy

DI LẶC KINH DU Ý - PHẦN NĂM - LUẬN VỀ NHÂN QUẢ

DI LẶC KINH DU Ý - PHẦN NĂM - LUẬN VỀ NHÂN QUẢ

Giảng giải: Đại Sư Cát Tạng, Đời Tùy

DI LẶC KINH DU Ý - PHẦN BẢY - LUẬN VỀ THÀNH ĐẠO

DI LẶC KINH DU Ý - PHẦN BẢY - LUẬN VỀ THÀNH ĐẠO

Giảng giải: Đại Sư Cát Tạng, Đời Tùy

DI LẶC KINH DU Ý - PHẦN MƯỜI - PHÂN BIỆT ĐẠI TIỂU THỪA

DI LẶC KINH DU Ý - PHẦN MƯỜI - PHÂN BIỆT ĐẠI TIỂU THỪA

Giảng giải: Đại Sư Cát Tạng, Đời Tùy

DI LẶC KINH DU Ý - PHẦN MƯỜI MỘT - TẠP LIỆU GIẢN

DI LẶC KINH DU Ý - PHẦN MƯỜI MỘT - TẠP LIỆU GIẢN

Giảng giải: Đại Sư Cát Tạng, Đời Tùy