Phaùt taâm boà ñeà
Nhaát höôùng chuyeân nieäm

tinhkhongphapsu.vn

❁ ĐỌC KINH NHƯ VẬY MỚI GỌI LÀ TU BỒ TÁT HẠNH, MỚI GỌI LÀ TÍCH CÔNG BỒI ĐỨC

❁ ĐỌC KINH NHƯ VẬY MỚI GỌI LÀ TU BỒ TÁT HẠNH, MỚI GỌI LÀ TÍCH CÔNG BỒI ĐỨC