Phaùt taâm boà ñeà
Nhaát höôùng chuyeân nieäm

tinhkhongphapsu.vn

❁ ĐỜI NÀY CÓ THỂ ĐOẠN ÁC TU THIỆN, TÍCH CÔNG LUỸ ĐỨC CŨNG CÓ THỂ CẦU ĐƯỢC

❁ ĐỜI NÀY CÓ THỂ ĐOẠN ÁC TU THIỆN, TÍCH CÔNG LUỸ ĐỨC CŨNG CÓ THỂ CẦU ĐƯỢC