Phaùt Boà Ñeà taâm
nhaát höôùng chuyeân nieäm

tinhkhongphapsu.vn

GIỚI THIỆU VỀ HÒA THƯỢNG ÂN SƯ - TỊNH KHÔNG PHÁP SƯ

CHÂN DUNG LÃO PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG

CHÂN DUNG LÃO PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không