Phaùt Boà Ñeà taâm
nhaát höôùng chuyeân nieäm

tinhkhongphapsu.vn

GIỚI THIỆU VỀ HÒA THƯỢNG ÂN SƯ - TỊNH KHÔNG PHÁP SƯ

ĐỜI NGƯỜI CẦN CÓ VỊ THẦY TỐT

ĐỜI NGƯỜI CẦN CÓ VỊ THẦY TỐT

Giảng giải: Thầy Trần Đại Huệ