Phaùt taâm boà ñeà
Nhaát höôùng chuyeân nieäm

tinhkhongphapsu.vn

❁ HAI CÂU NÀY ĐỀU DẠY CHÚNG TA TU PHƯỚC BÁO CHÂN THẬT

❁ HAI CÂU NÀY ĐỀU DẠY CHÚNG TA TU PHƯỚC BÁO CHÂN THẬT