Phaùt taâm boà ñeà
Nhaát höôùng chuyeân nieäm

tinhkhongphapsu.vn

✯ HÀNG TẠI GIA HỌC PHẬT, NGƯỜI KHAI NGỘ CHỨNG QUẢ RẤT NHIỀU