Phaùt taâm boà ñeà
Nhaát höôùng chuyeân nieäm

tinhkhongphapsu.vn

❁ KHÔNG THỂ DÙNG MỘT CHÚT THIỆN CĂN, PHƯỚC ĐỨC, NHÂN DUYÊN MÀ ĐƯỢC SANH VỀ NƯỚC KIA

❁ KHÔNG THỂ DÙNG MỘT CHÚT THIỆN CĂN, PHƯỚC ĐỨC, NHÂN DUYÊN MÀ ĐƯỢC SANH VỀ NƯỚC KIA