Phaùt taâm boà ñeà
Nhaát höôùng chuyeân nieäm

tinhkhongphapsu.vn

KINH PHẬT THUYẾT TU HỌC THEO TỊNH ĐỘ

✯ VÃNG SANH TỊNH ĐỘ LUẬN GIẢNG YẾU

✯ VÃNG SANH TỊNH ĐỘ LUẬN GIẢNG YẾU

Trước tác: Bồ Tát Thiên Thân
Việt dịch: Hồng Nhơn

Số bài: 3