Phaùt taâm boà ñeà
Nhaát höôùng chuyeân nieäm

tinhkhongphapsu.vn

✯ LỜI NÓI VIỆC LÀM CỦA LÃO SƯ LÝ, KHÔNG PHẢI NGƯỜI XUẤT GIA THÔNG THƯỜNG CÓ THỂ SO BÌ ĐƯỢC VỚI NGÀI