Phaùt taâm boà ñeà
Nhaát höôùng chuyeân nieäm

tinhkhongphapsu.vn

MẤY ĐIỆU SEN THANH

MẤY ĐIỆU SEN THANH - TẬP HAI - ĐẠI SƯ ĐỨC THANH

MẤY ĐIỆU SEN THANH - TẬP HAI - ĐẠI SƯ ĐỨC THANH

Giảng giải: Cư Sĩ Bành Tế Thanh

MẤY ĐIỆU SEN THANH - TẬP BA - HÒA THƯỢNG ĐẾ NHÀN

MẤY ĐIỆU SEN THANH - TẬP BA - HÒA THƯỢNG ĐẾ NHÀN

Giảng giải: Cư Sĩ Bành Tế Thanh

MẤY ĐIỆU SEN THANH - TẬP NĂM - HÒA THƯỢNG TƯ NGẠN

MẤY ĐIỆU SEN THANH - TẬP NĂM - HÒA THƯỢNG TƯ NGẠN

Giảng giải: Cư Sĩ Bành Tế Thanh

MẤY ĐIỆU SEN THANH - TẬP SÁU - THIỀN SƯ CHÍ THIỆN

MẤY ĐIỆU SEN THANH - TẬP SÁU - THIỀN SƯ CHÍ THIỆN

Giảng giải: Cư Sĩ Bành Tế Thanh

MẤY ĐIỆU SEN THANH - TẬP BẢY - ĐẠI SƯ MẶC AM

MẤY ĐIỆU SEN THANH - TẬP BẢY - ĐẠI SƯ MẶC AM

Giảng giải: Cư Sĩ Bành Tế Thanh

MẤY ĐIỆU SEN THANH - TẬP TÁM - CƯ SĨ DƯƠNG KIỆT

MẤY ĐIỆU SEN THANH - TẬP TÁM - CƯ SĨ DƯƠNG KIỆT

Giảng giải: Cư Sĩ Bành Tế Thanh

MẤY ĐIỆU SEN THANH - TẬP CHÍN - CƯ SĨ VƯƠNG CỔ

MẤY ĐIỆU SEN THANH - TẬP CHÍN - CƯ SĨ VƯƠNG CỔ

Giảng giải: Cư Sĩ Bành Tế Thanh

MẤY ĐIỆU SEN THANH - TẬP MƯỜI - CƯ SĨ NGU THUẦN HY

MẤY ĐIỆU SEN THANH - TẬP MƯỜI - CƯ SĨ NGU THUẦN HY

Giảng giải: Cư Sĩ Bành Tế Thanh