Phaùt taâm boà ñeà
Nhaát höôùng chuyeân nieäm

tinhkhongphapsu.vn

CHÂN TƯỚNG SỰ THẬT NÀY LÀM RÕ RỒI, LIỀN PHÁT TÂM ĂN CHAY

ĂN CHAY, KIÊNG GIẾT VÀ NIỆM PHẬT

ĂN CHAY, KIÊNG GIẾT VÀ NIỆM PHẬT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

MƯỜI PHƯƠNG BA ĐỜI CHƯ PHẬT CÙNG CHUNG MỘT PHÁP THÂN

MƯỜI PHƯƠNG BA ĐỜI CHƯ PHẬT CÙNG CHUNG MỘT PHÁP THÂN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TỘI GIẾT CHA, GIẾT MẸ, GIẾT A LA HÁN

TỘI GIẾT CHA, GIẾT MẸ, GIẾT A LA HÁN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CẢ THẢY VŨ TRỤ CÙNG VỚI CHÍNH MÌNH LÀ MỘT THỂ

CẢ THẢY VŨ TRỤ CÙNG VỚI CHÍNH MÌNH LÀ MỘT THỂ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

MƯỜI PHƯƠNG BA ĐỜI CHƯ PHẬT CÙNG CHUNG MỘT PHÁP THÂN

MƯỜI PHƯƠNG BA ĐỜI CHƯ PHẬT CÙNG CHUNG MỘT PHÁP THÂN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

MƯỜI PHƯƠNG BA ĐỜI PHẬT, CỘNG ĐỒNG MỘT PHÁP THÂN

MƯỜI PHƯƠNG BA ĐỜI PHẬT, CỘNG ĐỒNG MỘT PHÁP THÂN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không