Phaùt taâm boà ñeà
Nhaát höôùng chuyeân nieäm

tinhkhongphapsu.vn

CHÂN TƯỚNG SỰ THẬT NÀY LÀM RÕ RỒI, LIỀN PHÁT TÂM ĂN CHAY

BA THÂN PHẬT LÀ MỘT THỂ

BA THÂN PHẬT LÀ MỘT THỂ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TẤT CẢ CHÚNG SANH TRONG VŨ TRỤ LÀ MỘT THỂ

TẤT CẢ CHÚNG SANH TRONG VŨ TRỤ LÀ MỘT THỂ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NHÂN QUẢ CỦA SÁT SINH

NHÂN QUẢ CỦA SÁT SINH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CÙNG VỚI TẤT CẢ CHƯ PHẬT CHUNG CÙNG MỘT THỂ

CÙNG VỚI TẤT CẢ CHƯ PHẬT CHUNG CÙNG MỘT THỂ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

THẾ HỆ TRƯỚC VỚI THẾ HỆ SAU LÀ MỘT THỂ, LÀ HIẾU

THẾ HỆ TRƯỚC VỚI THẾ HỆ SAU LÀ MỘT THỂ, LÀ HIẾU

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TẤT CẢ CHÚNG SANH CÙNG CHÍNH MÌNH LÀ MỘT THỂ

TẤT CẢ CHÚNG SANH CÙNG CHÍNH MÌNH LÀ MỘT THỂ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

SỨC KHỎE CỦA HỌ CÒN KHÔNG BẰNG CHÚNG TA ĂN CHAY

SỨC KHỎE CỦA HỌ CÒN KHÔNG BẰNG CHÚNG TA ĂN CHAY

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CÓ CÙNG TỰ TÁNH TỨC LÀ CÓ CÙNG MỘT THỂ

CÓ CÙNG TỰ TÁNH TỨC LÀ CÓ CÙNG MỘT THỂ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

KHẮP PHÁP GIỚI HƯ KHÔNG GIỚI LÀ MỘT THỂ HỮU CƠ

KHẮP PHÁP GIỚI HƯ KHÔNG GIỚI LÀ MỘT THỂ HỮU CƠ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không