Phaùt taâm boà ñeà
Nhaát höôùng chuyeân nieäm

tinhkhongphapsu.vn

❁ MỖI NĂM ĐỀU TINH TẤN, MỖI THÁNG ĐỀU TINH TẤN, LÀM SAO MÀ KHÔNG HOAN HỶ

❁ CHO NÊN TU HÀNH KHÔNG THỂ KHÔNG TINH TẤN

❁ CHO NÊN TU HÀNH KHÔNG THỂ KHÔNG TINH TẤN

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❁ CẦN PHẢI DÕNG MÃNH TINH TẤN

❁ CẦN PHẢI DÕNG MÃNH TINH TẤN

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❁ TINH TẤN TỨC LÀ ĐỐI TRỊ LƯỜI BIẾNG

❁ TINH TẤN TỨC LÀ ĐỐI TRỊ LƯỜI BIẾNG

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❁ HOAN HỶ BỐ THÍ TÀI LÀ BUÔNG BỎ ĐƯỢC THAM

❁ HOAN HỶ BỐ THÍ TÀI LÀ BUÔNG BỎ ĐƯỢC THAM

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❁ ĐÂY LÀ TRÍ TUỆ CHÂN THẬT, LỢI ÍCH CHÂN THẬT

❁ ĐÂY LÀ TRÍ TUỆ CHÂN THẬT, LỢI ÍCH CHÂN THẬT

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không