Phaùt Boà Ñeà taâm
nhaát höôùng chuyeân nieäm

tinhkhongphapsu.vn

Pháp ngữ ngắn của pháp sư tịnh không

 CHẾT LÀ GIẢ

CHẾT LÀ GIẢ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

A LẠI DA BIẾN HIỆN RA VẠN PHÁP

A LẠI DA BIẾN HIỆN RA VẠN PHÁP

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

ÁI DỤC KHÔNG THỂ THƯỜNG, HƯNG THẠCH RỒI TÀN SUY

ÁI DỤC KHÔNG THỂ THƯỜNG, HƯNG THẠCH RỒI TÀN SUY

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

ÁI DỤC VINH HOA KHÔNG THỂ GIỮ, TÍCH TỤ SẼ LY TÁN!

ÁI DỤC VINH HOA KHÔNG THỂ GIỮ, TÍCH TỤ SẼ LY TÁN!

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

ÂN ĐỨC TỐI THƯỢNG TRONG CÁC ÂN ĐỨC CỦA PHẬT

ÂN ĐỨC TỐI THƯỢNG TRONG CÁC ÂN ĐỨC CỦA PHẬT

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

BA ĐIỀU KIỆN CỦA THẦY

BA ĐIỀU KIỆN CỦA THẦY

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

BÀI HỌC CHO NGƯỜI PHÊ BÌNH PHẬT GIÁO LÀ MÊ TÍN

BÀI HỌC CHO NGƯỜI PHÊ BÌNH PHẬT GIÁO LÀ MÊ TÍN

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

BỊ GIẢ TƯỚNG LỪA GẠT RỒI

BỊ GIẢ TƯỚNG LỪA GẠT RỒI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

BÍ QUYẾT NGHE PHÁP

BÍ QUYẾT NGHE PHÁP

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

BÍ QUYẾT PHÁT TÀI

BÍ QUYẾT PHÁT TÀI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

BÍ QUYẾT THÀNH TỰU

BÍ QUYẾT THÀNH TỰU

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

BÍ QUYẾT TU HÀNH CHÍNH LÀ DỪNG TÂM Ở MỘT CHỖ

BÍ QUYẾT TU HÀNH CHÍNH LÀ DỪNG TÂM Ở MỘT CHỖ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

BIỂN LỚN PHẬT PHÁP TIN THÌ VÀO ĐƯỢC

BIỂN LỚN PHẬT PHÁP TIN THÌ VÀO ĐƯỢC

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

BIẾT NÓI KHÔNG BẰNG BIẾT NGHE

BIẾT NÓI KHÔNG BẰNG BIẾT NGHE

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

BỎ ÁC HƯỚNG THIỆN, XA RỜI TAI HOẠ

BỎ ÁC HƯỚNG THIỆN, XA RỜI TAI HOẠ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không