Phaùt taâm boà ñeà
Nhaát höôùng chuyeân nieäm

tinhkhongphapsu.vn

❁ NẾU KHÔNG PHẢI TRONG ĐỜI ĐỜI KIẾP KIẾP TU PHƯỚC TU TUỆ THÌ KHÔNG CÓ NHÂN DUYÊN GẶP ĐƯỢC CHÁNH PHÁP

❁ NẾU KHÔNG PHẢI TRONG ĐỜI ĐỜI KIẾP KIẾP TU PHƯỚC TU TUỆ THÌ KHÔNG CÓ NHÂN DUYÊN GẶP ĐƯỢC CHÁNH PHÁP