Phaùt taâm boà ñeà
Nhaát höôùng chuyeân nieäm

tinhkhongphapsu.vn

✯ NẾU NHƯ NGƯỜI TẠI GIA CHÚNG TA TRÌ TỐT NĂM GIỚI, NHẤT TÂM NIỆM PHẬT, CHẮC CHẮN ĐƯỢC VÃNG SANH