Phaùt taâm boà ñeà
Nhaát höôùng chuyeân nieäm

tinhkhongphapsu.vn

❁ NGHE LỜI, THẬT LÀM, PHƯỚC ĐỨC LÀ CHÂN THÀNH, THANH TỊNH

❁ NGHE LỜI, THẬT LÀM, PHƯỚC ĐỨC LÀ CHÂN THÀNH, THANH TỊNH