Phaùt taâm boà ñeà
Nhaát höôùng chuyeân nieäm

tinhkhongphapsu.vn

✯ NGƯỜI XUẤT GIA CÒN NHƯ THẾ, NGƯỜI TẠI GIA CŨNG CHẲNG CÓ NGOẠI LỆ