Phaùt taâm boà ñeà
Nhaát höôùng chuyeân nieäm

tinhkhongphapsu.vn

✯ NGƯỜI XUẤT GIA HIỆN GIỜ THÀNH TỰU KHÔNG BẰNG NGƯỜI TẠI GIA

✯ VẼ HÌNH BỒ TÁT ĐỀU LÀ TẠI GIA

✯ VẼ HÌNH BỒ TÁT ĐỀU LÀ TẠI GIA

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

✯ QUAN TRỌNG NHẤT LÀ TÂM XUẤT GIA

✯ QUAN TRỌNG NHẤT LÀ TÂM XUẤT GIA

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không