Phaùt taâm boà ñeà
Nhaát höôùng chuyeân nieäm

tinhkhongphapsu.vn

❁ NIỆM PHẬT CHÍNH LÀ PHƯỚC HUỆ SONG TU

❁ TRONG PHIỀN NÃO CÓ TRÍ TUỆ ĐỨC TƯỚNG NHƯ LAI

❁ TRONG PHIỀN NÃO CÓ TRÍ TUỆ ĐỨC TƯỚNG NHƯ LAI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❁ CHÚNG TA NIỆM PHẬT CHÍNH LÀ PHƯỚC HUỆ SONG TU

❁ CHÚNG TA NIỆM PHẬT CHÍNH LÀ PHƯỚC HUỆ SONG TU

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❁ TU PHƯỚC VÀ TU HUỆ

❁ TU PHƯỚC VÀ TU HUỆ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❁ TRONG TU PHƯỚC CÓ XEN TẠP THAM SÂN SI

❁ TRONG TU PHƯỚC CÓ XEN TẠP THAM SÂN SI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❁ ĐÂY LÀ TRÍ TUỆ

❁ ĐÂY LÀ TRÍ TUỆ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không