Phaùt Boà Ñeà taâm
nhaát höôùng chuyeân nieäm

tinhkhongphapsu.vn

Pháp ngữ chọn lọc của pháp sư

NHÂN CHI SƠ, TÁNH BỔN THIỆN

NHÂN CHI SƠ, TÁNH BỔN THIỆN

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

VÌ SAO PHẢI BUÔNG XUỐNG?

VÌ SAO PHẢI BUÔNG XUỐNG?

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

BUÔNG XUỐNG BÈN TRỞ VỀ TỰ TÁNH

BUÔNG XUỐNG BÈN TRỞ VỀ TỰ TÁNH

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không