Phaùt Boà Ñeà taâm
nhaát höôùng chuyeân nieäm

tinhkhongphapsu.vn

GIẢNG GIẢI THEO CHỦ ĐỀ CỦA PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG

NHẬN THỨC NỀN GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC LUÂN LÝ

NHẬN THỨC NỀN GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC LUÂN LÝ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Pháp Sư Minh Nhẫn

TỊNH TÔNG NHẬP MÔN

TỊNH TÔNG NHẬP MÔN

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Ngô Chân Độ

TẤT CẢ CHÚNG SANH VỐN LÀ PHẬT

TẤT CẢ CHÚNG SANH VỐN LÀ PHẬT

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

MỘT CÂU A DI ĐÀ PHẬT NIỆM ĐẾN CÙNG

MỘT CÂU A DI ĐÀ PHẬT NIỆM ĐẾN CÙNG

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

LẤY KHỔ LÀM THẦY

LẤY KHỔ LÀM THẦY

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

HÓA GIẢI LÒNG OÁN HẬN SÂU NẶNG

HÓA GIẢI LÒNG OÁN HẬN SÂU NẶNG

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

PHẬT HỌC VẤN ĐÁP

PHẬT HỌC VẤN ĐÁP

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

HÀI HÒA CỨU VÃN NGUY CƠ

HÀI HÒA CỨU VÃN NGUY CƠ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Vọng Tây Cư Sĩ

PHẢI NÊN PHÁT NGUYỆN,  NGUYỆN SANH NƯỚC KIA

PHẢI NÊN PHÁT NGUYỆN, NGUYỆN SANH NƯỚC KIA

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

TẤT CẢ CHÚNG SANH VỐN DĨ LÀ PHẬT

TẤT CẢ CHÚNG SANH VỐN DĨ LÀ PHẬT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Minh Thành

Ý NGHĨA CHÂN THẬT CỦA BỔN NGUYỆN NIỆM PHẬT

Ý NGHĨA CHÂN THẬT CỦA BỔN NGUYỆN NIỆM PHẬT

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Cư Sĩ Truyền Tịnh

TỨ HOẰNG THỆ NGUYỆN

TỨ HOẰNG THỆ NGUYỆN

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Minh Thành

VIỆC LỚN SANH TỬ

VIỆC LỚN SANH TỬ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

BUÔNG BỎ CHẤP TRƯỚC MỚI THOÁT KHỎI LUÂN HỒI

BUÔNG BỎ CHẤP TRƯỚC MỚI THOÁT KHỎI LUÂN HỒI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Vọng Tây Cư Sĩ

SANH TỬ LÀ VIỆC ĐẠI TRỌNG

SANH TỬ LÀ VIỆC ĐẠI TRỌNG

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Minh Thành

LỢI LẠC HỮU TÌNH

LỢI LẠC HỮU TÌNH

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

PHÁT BỒ ÐỀ TÂM, MỘT LÒNG CHUYÊN NIỆM

PHÁT BỒ ÐỀ TÂM, MỘT LÒNG CHUYÊN NIỆM

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Minh Thành

 NHÌN THẤU LÀ TRÍ HUỆ CHÂN THẬT

NHÌN THẤU LÀ TRÍ HUỆ CHÂN THẬT

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

KHAI THỊ VỀ PHẬT HỌC

KHAI THỊ VỀ PHẬT HỌC

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Minh Thành

PHÁT BỒ ĐỀ TÂM, MỘT LÒNG CHUYÊN NIỆM

PHÁT BỒ ĐỀ TÂM, MỘT LÒNG CHUYÊN NIỆM

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không