Phaùt Boà Ñeà taâm
nhaát höôùng chuyeân nieäm

tinhkhongphapsu.vn

VIDEO GIẢNG GIẢI THEO CHỦ ĐỀ CỦA PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG

HỌC PHẬT NÊN BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU

HỌC PHẬT NÊN BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

KHAI THỊ NGÀY 25 - 9 - 2019

KHAI THỊ NGÀY 25 - 9 - 2019

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

KHAI THI NGÀY 5 - 10 - 2019 TẠI UNESCO PARIS

KHAI THI NGÀY 5 - 10 - 2019 TẠI UNESCO PARIS

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

KHAI THỊ TẠI GIẢNG ĐƯỜNG ĐẠO ĐỨC

KHAI THỊ TẠI GIẢNG ĐƯỜNG ĐẠO ĐỨC

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

KHAI THỊ TẠI LONDON NGÀY 25 - 8 - 2019

KHAI THỊ TẠI LONDON NGÀY 25 - 8 - 2019

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

KHAI THỊ TRONG PHẬT SỰ NGÀY THỨ HAI

KHAI THỊ TRONG PHẬT SỰ NGÀY THỨ HAI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

KHÉO HỌC PHẬT PHÁP VÀ VĂN HOÁ TRUYỀN THỐNG

KHÉO HỌC PHẬT PHÁP VÀ VĂN HOÁ TRUYỀN THỐNG

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

Không tái phạm là chân sám hối

Không tái phạm là chân sám hối

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

Số bài: 2
DĨ HÒA VI QUÝ BẮT ĐẦU LÀM TỪ TÂM

DĨ HÒA VI QUÝ BẮT ĐẦU LÀM TỪ TÂM

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

GỐC RỄ QUAN TRỌNG CỦA SỰ HOÀ HỢP

GỐC RỄ QUAN TRỌNG CỦA SỰ HOÀ HỢP

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

HỘ THẾ TIÊU TAI, DẠY HỌC ĐỨNG ĐẦU

HỘ THẾ TIÊU TAI, DẠY HỌC ĐỨNG ĐẦU

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

HỌC VĂN HOÁ TRUYỀN THỐNG NHƯ THẾ NÀO?

HỌC VĂN HOÁ TRUYỀN THỐNG NHƯ THẾ NÀO?

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không