Phaùt Boà Ñeà taâm
nhaát höôùng chuyeân nieäm

tinhkhongphapsu.vn

Pháp ngữ theo chủ đề của pháp sư tịnh không

HỌC PHẬT NÊN BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU

HỌC PHẬT NÊN BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

KHÔNG TÁI PHẠM LÀ CHÂN SÁM HỐI

KHÔNG TÁI PHẠM LÀ CHÂN SÁM HỐI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

Số bài: 2
PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG CHÚC TẾT DƯƠNG LỊCH 2019

PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG CHÚC TẾT DƯƠNG LỊCH 2019

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

ÂN SƯ TỊNH KHÔNG KHAI THỊ

ÂN SƯ TỊNH KHÔNG KHAI THỊ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

THẦN ÁI THẾ NHÂN

THẦN ÁI THẾ NHÂN

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

Số bài: 24
TRUYỀN THỌ TAM QUY NGŨ GIỚI (2001)

TRUYỀN THỌ TAM QUY NGŨ GIỚI (2001)

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

TRUYỀN THỌ TAM QUY NGŨ GIỚI (2006)

TRUYỀN THỌ TAM QUY NGŨ GIỚI (2006)

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

TÂM BỒ ĐỀ CẦN XUYÊN SUỐT CẢ MỘT ĐỜI

TÂM BỒ ĐỀ CẦN XUYÊN SUỐT CẢ MỘT ĐỜI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

PHÁT BỒ ÐỀ TÂM HIỆN NHƯ LAI TƯỚNG

PHÁT BỒ ÐỀ TÂM HIỆN NHƯ LAI TƯỚNG

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

TƯ LƯƠNG TỊNH ĐỘ

TƯ LƯƠNG TỊNH ĐỘ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

Số bài: 5
ĐẠI ĐẠO BỒ ĐỀ KHÔNG TIẾN ẮT LÙI

ĐẠI ĐẠO BỒ ĐỀ KHÔNG TIẾN ẮT LÙI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

CHÚNG SANH VÔ BIÊN THỆ NGUYỆN ĐỘ

CHÚNG SANH VÔ BIÊN THỆ NGUYỆN ĐỘ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

TÍN NGUYỆN TRÌ DANH HIỆU PHẬT

TÍN NGUYỆN TRÌ DANH HIỆU PHẬT

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

Số bài: 2
CÁCH TẠO PHƯỚC BÁO BỐ THÍ CÚNG DƯỜNG

CÁCH TẠO PHƯỚC BÁO BỐ THÍ CÚNG DƯỜNG

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

NÊN DÙNG ÂN ĐỨC HOÁ GIẢI THÙ HẬN

NÊN DÙNG ÂN ĐỨC HOÁ GIẢI THÙ HẬN

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

VÀO CỬA TỊNH TÔNG

VÀO CỬA TỊNH TÔNG

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

Số bài: 4