Phaùt taâm boà ñeà
Nhaát höôùng chuyeân nieäm

tinhkhongphapsu.vn

❁ PHẬT ĐẠI TỪ BI ĐÂY MỚI LÀ BIỂN PHƯỚC ĐỨC

❁ PHẬT ĐẠI TỪ BI ĐÂY MỚI LÀ BIỂN PHƯỚC ĐỨC