Phaùt taâm boà ñeà
Nhaát höôùng chuyeân nieäm

tinhkhongphapsu.vn

PHẬT HUỆ LÀ TRÍ HUỆ BÁT NHÃ VỐN SẴN CÓ TRONG TỰ TÁNH

DÙNG TRÍ HUỆ BÁT NHÃ ĐỂ CHUYÊN TRÌ DANH HIỆU PHẬT

DÙNG TRÍ HUỆ BÁT NHÃ ĐỂ CHUYÊN TRÌ DANH HIỆU PHẬT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ZERO ÐẠI QUANG MINH TẠNG CỦA TỰ TÁNH

ZERO ÐẠI QUANG MINH TẠNG CỦA TỰ TÁNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa

PHẬT DẠY CHÚNG TA QUY Y TỰ TÁNH TAM BẢO

PHẬT DẠY CHÚNG TA QUY Y TỰ TÁNH TAM BẢO

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không