Phaùt taâm boà ñeà
Nhaát höôùng chuyeân nieäm

tinhkhongphapsu.vn

PHẬT HUỆ LÀ TRÍ HUỆ BÁT NHÃ VỐN SẴN CÓ TRONG TỰ TÁNH

BẢN NĂNG TRONG TỰ TÁNH CHẲNG THỂ NGHĨ BÀN NHƯỜNG ẤY

BẢN NĂNG TRONG TỰ TÁNH CHẲNG THỂ NGHĨ BÀN NHƯỜNG ẤY

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ĐÂU NGỜ TỰ TÁNH VỐN KHÔNG DAO ĐỘNG

ĐÂU NGỜ TỰ TÁNH VỐN KHÔNG DAO ĐỘNG

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NÀO NGỜ TỰ TÁNH VỐN TỰ THANH TỊNH

NÀO NGỜ TỰ TÁNH VỐN TỰ THANH TỊNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHẬT TRÍ LÀ TRONG TỰ TÁNH VỐN ĐÃ ĐẦY ĐỦ TRÍ TUỆ

PHẬT TRÍ LÀ TRONG TỰ TÁNH VỐN ĐÃ ĐẦY ĐỦ TRÍ TUỆ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHỔ HIỀN BỒ TÁT LÀ TỰ TÁNH RỘNG LỚN CỦA CHÍNH MÌNH

PHỔ HIỀN BỒ TÁT LÀ TỰ TÁNH RỘNG LỚN CỦA CHÍNH MÌNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TÂM NGUYÊN LÀ TỰ TÁNH

TÂM NGUYÊN LÀ TỰ TÁNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

THẾ GIỚI CỰC LẠC LÀ TỰ TÁNH SANH

THẾ GIỚI CỰC LẠC LÀ TỰ TÁNH SANH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TỰ TÁNH LÀ BẢN THỂ, TỨC BẢN THỂ CỦA CHÍNH MÌNH

TỰ TÁNH LÀ BẢN THỂ, TỨC BẢN THỂ CỦA CHÍNH MÌNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TỰ TÁNH TUYỆT ĐỐI KHÔNG CÓ Ô NHIỄM

TỰ TÁNH TUYỆT ĐỐI KHÔNG CÓ Ô NHIỄM

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

VÌ TỰ TÁNH KHAI PHÁP

VÌ TỰ TÁNH KHAI PHÁP

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không