Phaùt taâm boà ñeà
Nhaát höôùng chuyeân nieäm

tinhkhongphapsu.vn

PHẬT TỔ THỐNG KỶ

PHẬT TỔ THỐNG KỶ - LỜI TỰA

PHẬT TỔ THỐNG KỶ - LỜI TỰA

Giảng giải: Sa Môn Chí Bàn, Đời Tống

Số bài: 3
PHẬT TỔ THỐNG KỶ - PHẦN HAI - HAI MƯƠI BA TỔ Ở TÂY VỨC

PHẬT TỔ THỐNG KỶ - PHẦN HAI - HAI MƯƠI BA TỔ Ở TÂY VỨC

Giảng giải: Sa Môn Chí Bàn, Đời Tống

Số bài: 30
PHẬT TỔ THỐNG KỶ - PHẦN BA - LIỆT TRUYỆN CÁC SƯ

PHẬT TỔ THỐNG KỶ - PHẦN BA - LIỆT TRUYỆN CÁC SƯ

Giảng giải: Sa Môn Chí Bàn, Đời Tống

Số bài: 23
PHẬT TỔ THỐNG KỶ - PHẦN BỐN - BIỂU VỀ LỊCH SỬ TRUYỀN GIÁO

PHẬT TỔ THỐNG KỶ - PHẦN BỐN - BIỂU VỀ LỊCH SỬ TRUYỀN GIÁO

Giảng giải: Sa Môn Chí Bàn, Đời Tống

Số bài: 2
PHẬT TỔ THỐNG KỶ - PHẦN NĂM - BIỂU ĐỒ VỀ THẾ HỆ PHẬT TỔ

PHẬT TỔ THỐNG KỶ - PHẦN NĂM - BIỂU ĐỒ VỀ THẾ HỆ PHẬT TỔ

Giảng giải: Sa Môn Chí Bàn, Đời Tống

Số bài: 4
PHẬT TỔ THỐNG KỶ - PHẦN SÁU - SƠN GIA GIÁO ĐIỂN CHÍ

PHẬT TỔ THỐNG KỶ - PHẦN SÁU - SƠN GIA GIÁO ĐIỂN CHÍ

Giảng giải: Sa Môn Chí Bàn, Đời Tống

Số bài: 2
PHẬT TỔ THỐNG KỶ - PHẦN BẢY - TỊNH ĐỘ LẬP GIÁO CHÍ

PHẬT TỔ THỐNG KỶ - PHẦN BẢY - TỊNH ĐỘ LẬP GIÁO CHÍ

Giảng giải: Sa Môn Chí Bàn, Đời Tống

Số bài: 20
PHẬT TỔ THỐNG KỶ - PHẦN TÁM - GHI VỀ CÁC TÔNG LẬP GIÁO

PHẬT TỔ THỐNG KỶ - PHẦN TÁM - GHI VỀ CÁC TÔNG LẬP GIÁO

Giảng giải: Sa Môn Chí Bàn, Đời Tống

Số bài: 5
PHẬT TỔ THỐNG KỶ - PHẦN CHÍN - GHI VỀ BA ĐỜI PHẬT XUẤT HIỆN

PHẬT TỔ THỐNG KỶ - PHẦN CHÍN - GHI VỀ BA ĐỜI PHẬT XUẤT HIỆN

Giảng giải: Sa Môn Chí Bàn, Đời Tống

Số bài: 3
PHẬT TỔ THỐNG KỶ - PHẦN MƯỜI - THẾ GIỚI DANH THỂ

PHẬT TỔ THỐNG KỶ - PHẦN MƯỜI - THẾ GIỚI DANH THỂ

Giảng giải: Sa Môn Chí Bàn, Đời Tống

Số bài: 7
PHẬT TỔ THỐNG KỶ - PHẦN MƯỜI MỘT - PHÁP MÔN THỂ HIỆN

PHẬT TỔ THỐNG KỶ - PHẦN MƯỜI MỘT - PHÁP MÔN THỂ HIỆN

Giảng giải: Sa Môn Chí Bàn, Đời Tống

Số bài: 4
PHẬT TỔ THỐNG KỶ - PHẦN MƯỜI HAI - VẬN PHÁP CÙNG THÔNG

PHẬT TỔ THỐNG KỶ - PHẦN MƯỜI HAI - VẬN PHÁP CÙNG THÔNG

Giảng giải: Sa Môn Chí Bàn, Đời Tống

Số bài: 61
PHẬT TỔ THỐNG KỶ - PHẦN MƯỜI BA - DANH VĂN QUANG GIÁO CHÍ

PHẬT TỔ THỐNG KỶ - PHẦN MƯỜI BA - DANH VĂN QUANG GIÁO CHÍ

Giảng giải: Sa Môn Chí Bàn, Đời Tống

Số bài: 7
PHẬT TỔ THỐNG KỶ - PHẦN MƯỜI BỐN - LỊCH ĐẠI HỘI YẾU CHÍ

PHẬT TỔ THỐNG KỶ - PHẦN MƯỜI BỐN - LỊCH ĐẠI HỘI YẾU CHÍ

Giảng giải: Sa Môn Chí Bàn, Đời Tống

Số bài: 16