Phaùt taâm boà ñeà
Nhaát höôùng chuyeân nieäm

tinhkhongphapsu.vn

❁ PHƯỚC MÀ QUÝ VỊ ĐẠT ĐƯỢC, LỢI ÍCH MÀ QUÝ VỊ ĐẠT ĐƯỢC, ĐÂY GỌI LÀ PHƯỚC ĐỨC

❁ PHƯỚC MÀ QUÝ VỊ ĐẠT ĐƯỢC, LỢI ÍCH MÀ QUÝ VỊ ĐẠT ĐƯỢC, ĐÂY GỌI LÀ PHƯỚC ĐỨC