Phaùt taâm boà ñeà
Nhaát höôùng chuyeân nieäm

tinhkhongphapsu.vn

PHƯỚC HUỆ SONG TU, LÀ HOAN HỶ KHOÁI LẠC

TU PHƯỚC VÀ TU HUỆ, CÓ THỨ TỰ TRƯỚC SAU

TU PHƯỚC VÀ TU HUỆ, CÓ THỨ TỰ TRƯỚC SAU

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ĐẾN THẾ GIỚI CỰC LẠC MỚI TĂNG TRƯỞNG PHƯỚC HUỆ

ĐẾN THẾ GIỚI CỰC LẠC MỚI TĂNG TRƯỞNG PHƯỚC HUỆ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHƯỚC HUỆ SONG TU, VĨNH VIỄN KHÔNG NGỪNG NGHỈ

PHƯỚC HUỆ SONG TU, VĨNH VIỄN KHÔNG NGỪNG NGHỈ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHẢI LẤY TU HUỆ LÀM CHÁNH YẾU, PHẢI TU CÔNG ĐỨC

PHẢI LẤY TU HUỆ LÀM CHÁNH YẾU, PHẢI TU CÔNG ĐỨC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHƯỚC HUỆ PHẢI SONG TU, PHƯỚC HUỆ PHẢI VIÊN MÃN

PHƯỚC HUỆ PHẢI SONG TU, PHƯỚC HUỆ PHẢI VIÊN MÃN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHƯỚC HUỆ SONG TU THIẾU MỘT CHÚT KHÔNG ĐƯỢC

PHƯỚC HUỆ SONG TU THIẾU MỘT CHÚT KHÔNG ĐƯỢC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHƯỚC HUỆ GIỐNG NHƯ MỘT CÂY LỚN VẬY,  ĐÂY LÀ GỐC

PHƯỚC HUỆ GIỐNG NHƯ MỘT CÂY LỚN VẬY,  ĐÂY LÀ GỐC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CHÚNG TA NIỆM PHẬT LÀ PHƯỚC HUỆ SONG TU

CHÚNG TA NIỆM PHẬT LÀ PHƯỚC HUỆ SONG TU

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không