Phaùt taâm boà ñeà
Nhaát höôùng chuyeân nieäm

tinhkhongphapsu.vn

PHƯỚC HUỆ SONG TU, LÀ HOAN HỶ KHOÁI LẠC

PHIỀN NÃO VỐN VẮNG LẶNG, HOAN HỶ BỖNG RỖNG KHÔNG

PHIỀN NÃO VỐN VẮNG LẶNG, HOAN HỶ BỖNG RỖNG KHÔNG

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TU PHƯỚC, CHỖ TINH YẾU CỦA PHƯỚC ĐỨC LÀ THẬP THIỆN

TU PHƯỚC, CHỖ TINH YẾU CỦA PHƯỚC ĐỨC LÀ THẬP THIỆN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TU PHƯỚC TRONG PHẬT MÔN THÌ PHƯỚC ẤY LỚN NHẤT

TU PHƯỚC TRONG PHẬT MÔN THÌ PHƯỚC ẤY LỚN NHẤT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

HAI CÂU NÀY ĐỀU DẠY CHÚNG TA TU PHƯỚC BÁO CHÂN THẬT

HAI CÂU NÀY ĐỀU DẠY CHÚNG TA TU PHƯỚC BÁO CHÂN THẬT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

HỌ Ở BIÊN ĐỊA KHÔNG CÓ CƠ HỘI ĐỂ TU PHƯỚC, TU TUỆ

HỌ Ở BIÊN ĐỊA KHÔNG CÓ CƠ HỘI ĐỂ TU PHƯỚC, TU TUỆ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CHÚNG TA NIỆM PHẬT CHÍNH LÀ PHƯỚC HUỆ SONG TU

CHÚNG TA NIỆM PHẬT CHÍNH LÀ PHƯỚC HUỆ SONG TU

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

LUÔN LUÔN HOAN HỶ BỐ THÍ, HOAN HỶ CÚNG DƯỜNG

LUÔN LUÔN HOAN HỶ BỐ THÍ, HOAN HỶ CÚNG DƯỜNG

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TRONG TỰ TÁNH VỐN CÓ TRÍ HUỆ

TRONG TỰ TÁNH VỐN CÓ TRÍ HUỆ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

MÊ HOẶC ĐIÊN ĐẢO THÌ PHẢI DÙNG TRÍ HUỆ

MÊ HOẶC ĐIÊN ĐẢO THÌ PHẢI DÙNG TRÍ HUỆ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TU PHƯỚC VÀ TU HUỆ

TU PHƯỚC VÀ TU HUỆ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không